HEREN L.L.C. mund tëmbledhë dhe të përdorë informacion për përdoruesit e tij. Informacioniidentifikues i një personi mund të përfshijë çdo informacion që përdoruesi ejep në mënyrë të vullnetshme, e përdor ose e jep për përdorimin e shërbimevenga faqja HEREN L.L.C..

HEREN L.L.C. mbledh dhe përdor informacione përqëllimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet, si dhe për t’i ofruar produktedhe/ose shërbime të reja përdoruesit (falas ose me pagesë); për të ofruarshërbime dhe/ose produkte të palëve të treta; për promocione, për organizimin epyetësorëve, anketave, për personalizimin e shërbimeve sipas preferencave tëklientëve; për qëllime statistikore dhe të tjera. Duke u regjistruar për tëpërdorur shërbimet, përdoruesi pranon të marrë mesazhe tregtare nga HEREN L.L.C..

HEREN L.L.C. merrpërsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për përdoruesit e tijdhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta - autoriteteve qeveritare,kompanive, individëve dhe të tjerë, me përjashtim të rasteve kur:

1. Ka marrë miratimine shprehur të përdoruesit gjatë regjistrimit ose më vonë;

2. Dhënia einformacionit është e nevojshme për realizimin e interesave ligjore të HEREN L.L.C. ose një pale të tretë të cilës i janë dhënë informacionet, me përjashtimtë rastit kur këto interesa prevalojnë mbi interesat e përdoruesit me të cilinlidhen të dhënat;

3. Informacionikërkohet nga organet ose zyrtarët e shtetit, të cilët sipas legjislacionit nëfuqi kanë të drejtë të kërkojnë dhe të mbledhin informacione në përputhje meprocedurat ligjore;

4. Në raste të tjera,të parashtruara në çështje gjyqësore.