Privacy policy

REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. mund të mbledhë dhe të përdorë informacionet për përdoruesit e tij. Informacioni identifikues i një personi mund të përfshijë çdo informacion që përdoruesi e jep në mënyrë të vullnetshme, e përdor ose e jep për përdorimin e shërbimeve nga faqja REPUBLIC OF STARTUP L.L.C..

REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. mbledh dhe përdor informacione për qëllimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet, si dhe për t’i ofruar produkte dhe/ose shërbime të reja përdoruesit (falas ose me pagesë); për të ofruar shërbime dhe/ose produkte të palëve të treta; për promocione, për organizimin e pyetësorëve, anketave, për personalizimin e shërbimeve sipas preferencave të klientëve; për qëllime statistikore dhe të tjera. Duke u regjistruar për të përdorur shërbimet, përdoruesi pranon të marrë mesazhe tregtare nga REPUBLIC OF STARTUP L.L.C..

REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për përdoruesit e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta - autoriteteve qeveritare,kompanive, individëve dhe të tjerë, me përjashtim të rasteve kur:

1 Ka marrë miratimin e shprehur të përdoruesit gjatë regjistrimit ose më vonë;

2 Dhënia e informacionit është e nevojshme për realizimin e interesave ligjore të REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. ose një pale të tretë të cilës i janë dhënë informacionet, me përjashtimtë rastit kur këto interesa prevalojnë mbi interesat e përdoruesit me të cilin lidhen të dhënat;

3 Informacioni kërkohet nga organet ose zyrtarët e shtetit, të cilët sipas legjislacionit në fuqi kanë të drejtë të kërkojnë dhe të mbledhin informacione në përputhje me procedurat ligjore;

4. Në raste të tjera,vlejnë lıgjet e parashtruara në çështjet gjyqësore.

Are you a restaurant owner?

Join us and reach new customers

Just a few steps to join our family