Terms and conditions

Kushtet e Përdorimit:

1 KUPOHAJNA (www.kupohajna.com “KUPOHAJNA”) ofron një shërbim interaktivonline të operuar nga REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., duke konsistuar kryesisht në promocionin dhe shitjen në emër të disa klientëve specifik (Shitësit). Si rrjedhojë epërdorimit të KUPOHAJNA nga ana juaj, ju pranoni që: Ju jeni një individ që keni mbushur 18 vjeç; Ju përmbani autoritetin për të krijuar një marrëveshje me detyrim ligjor; Përdorimi i KUPOHAJNA nga ana juaj do të jetë në çdo kohënë përputhje me kushtet e kësaj Marëveshje; Nëse vendosni të krijoni njëllogari: Ju mund të krijoni vetëm një llogari për përdorimin tuaj personal; Ju mund të kryeni vetëm blerje legjitime të cilat janë në përputhje me letrën dhetë dhënat e kushteve të ofertave përkatëse; Ju mund të kryeni blerje vetëm përpërdorimin apo argëtimin tuaj personal, ose, kur ofrohet si një dhuratë përdikë tjetër; Ju duhet të mbroni fjalëkalimin dhe mbikqyrni përdorimin ellogarisë tuaj, të kuptoni dhe të pranoni që jeni përgjegjës për përdorimintuaj personal dhe përdorimin e llogarisë tuaj nga çdokush që ju lejoni të ketëakses në të. Ju keni të drejtën të ofroni çfarëdolloj apo të gjithëinformacionin që dërgoni në KUPOHAJNA, informacioni është vetëm për veten tuajdhe gjithë ky informacion është i saktë, i vërtetë, aktual dhe i plotë.

2 Disponueshmëria e KUPOHAJNA: Ju kuptoni që mund të ketë ndërprerje të shërbimit ose evente të cilat janëpërtej kontrollit tonë. Ndërkohë që realizojmë përpjekje të arsyeshme për tëmbajtur KUPOHAJNA të aksesueshme, KUPOHAJNA mund të jetë epadisponueshme nga koha në kohë për çdo lloj arsye duke përfshirë, pa limituar, mirëmbajtje rutinë. Ju kuptoni dhe pranoni që për rrethana brenda dhe jashtëkontrollit tonë, aksesi në KUPOHAJNA  mund të ndërpritet, pezullohet ose të mbyllet.REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. përmban të drejtën sipas gjykimit vetjak për të bllokuar shërbimin apo aksesin drejt KUPOHAJNA  ndaj kujtdo apo një llogarie të veçantë, nëçdo kohë dhe për çdo arsye.

3 Përmbajtja dheinformacioni në këtë KUPOHAJNA, gjithashtu dhe infrastruktura për t’i ofruar të dyja, është pronësi e jona, e Shitësve dhe/ose e partnerëve tanë të tjerë. Ju pranoni të mos modifikoni, kopjoni, shpërndani, transmetoni, tregoni, deformoni, ri-prodhoni, publikoni, liçenconi, të krijoni punime të rrjedhura nga informacioni në KUPOHAJNA, transferoni, ose të shisni a pori-shisni çdo lloj informacioni, programi, produkti apo shërbimesh të përfituara nga ose në përmjet KUPOHAJNA .

4 Për shkak se ne nukkontrollojmë sigurinë e Internetit apo rrjeteve të tjera të cilat ju përdornipër të patur akses në KUPOHAJNA ose të komunikoni me ne, ne nuk mund të jemidhe nuk jemi përgjegjës për sigurinë e informacionit të cilët ju zgjodhët tëkomunikoni me REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. dhe  KUPOHAJNA gjatë kohës që transmetohet. Përveç kësaj, REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. nuk është përgjegjësepër çfarëdolloj të dhënash të humbura gjatë transmetimit.

5 Sjellja juaj në KUPOHAJNA: KUPOHAJNA është pronë private. Tëgjitha marrëdhëniet dhe veprimet në KUPOHAJNA duhet të jenë të ligjshme dhe duhet tëpërputhen me këto Kushte të Përdorimit.

6 Të krijosh njëllogari në KUPOHAJNA: Nëse krijoni njëllogari në KUPOHAJNA, ju mund tëkrijoni dhe të menaxhoni vetëm 1 llogari për të cilën ju dhe vetëm ju jenipërgjegjës për ta menaxhuar. Llogaria juaj nuk është e transferueshme dhe nuk mund të shitet dhe as të ndahet me një person tjetër. Nëse ju shkelni ndonjënga këto kufizime, ne mund të mbyllim llogarinë tuaj dhe, pa limitim, ju mundtë jeni pasojë e një pezullimi të krediteve promocionale aktuale apo tëardhshme. Nëse ne mbyllim një llogari tuajën, ju nuk mund të ri-aplikoni apo bashkoheni nën një llogari të re, përveçse nëse ne ju ftojmë formalisht. Nësekryeni vjedhje apo falsifikoni informacion në lidhje me përdorimin e KUPOHAJNA ose në lidhje me llogarinë tuaj të REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., llogaria juaj do të mbyllet menjëherë dhe ne gëzojmë të drejtën përt'ju bërë juve përgjegjës për çdo apo të gjitha dëmet që do të vijnë. Në këtëmënyrë, ne kemi të drejtën të ndjekim veprimet e parashikuara në ligj për tënjoftuar autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit si dhe njëkohësisht tënjoftojmë ISP-në (Ofruesin e Shërbimit Tuaj të Internetit) për çdo llojaktiviteti mashtrues që lidhet me ju apo përdorimin e KUPOHAJNA.

7 Kushtet e shitjes për blerjet që ju kryeni nëpërmjet KUPOHAJNA: Përgjegjës për ekzekutimin eblerjes është vetëm biznesi përkatës. Biznesi në fjalë është ofruesi iproduktit dhe mban përgjegjësi të plotë për mallrat apo shërbimet që ju ofronsi dhe për çdo dëmtim të shëndetit apo veprim tjetër që mund t’ju shkaktojëpakënaqësi, direkt ose indirekt, gjatë të gjithë procesit apo një pjese të tij, që ka lidhje me procesin e ofrimit të shërbimit. Në këtë mënyrë, REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. çlirohet nga çdo përgjegjësi për problemet e dala gjatë ekzekutimit të shërbimit nga biznesi përkatës. Duke kryer një blerje, ju pranoni termat ekësaj marrëveshjeje si dhe termat e shitjes. Me marrjen, shikimin e versionit online në web, mobile, pranimit, përdorimit apo përpjekjes për përdorimin e njëshërbimi, ju bini dakord me këto terma të shitjes. Këto rregulla aplikohen nëtë gjitha shërbimet që ne i bëjmë të vlefshme përveç rastit kur në KUPOHAJNA oferta cilësohet ndryshe. Në rastine një konflikti midis këtyre kushteve dhe atyre të shpallura në ofertën e KUPOHAJNA, përparësi marrin këto të fundit (kushtet në  ofertën e KUPOHAJNA). REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. është ndërmjetësuesi i shërbimit që lidh biznesin me konsumatorin në website dhe biznesi në fjalë është ofruesi i vetëm i produktit.

8 Modifikimi i kësajmarëveshjeje: Ne përmbajmë të drejtën që në çdo kohë të ndërpresim apo tëmodifikojmë çdo pjesë të kësaj Marrëveshjeje siç e shohim të nevojshme ose tëdëshiruar. Nëse bëjmë ndryshime të cilat kanë ndikim material në përdorimin e KUPOHAJNA  nga ana juaj apo ndaj shërbimeve tona, ju dotë njoftoheni paraprakisht nëpërmjet një e-maili në adresën tuaj të e-mailit metë cilin jeni regjistruar për llogarinë tuaj dhe/ose duke postuar njoftim mbindryshimin në KUPOHAJNA. Çdo ndryshimnë këto Kushte të Përdorimit do të bëhet efektiv vetëm pas dërgimit të njënjoftimi nëpërmjet e-mailit apo postimit përkatës në KUPOHAJNA. Ju sugjerojmë që të vizitonikushtet tona të përdorimit nga koha në kohë që të siguroheni që të jeni tëinformuar dhe update-uar rreth njoftimeve apo ndryshimeve të tilla ndaj KUPOHAJNA. Përdorimi i KUPOHAJNA  nga ana juaj edhe pasi ne të kemi ndryshuar Kushtet e Përdorimit, do të nënkuptojë pranim të Kushteve të modifikuara të Përdorimit.

9 Mbrojtja e tëdhënave: Çdo informacion i cili gjendet brenda ose në KUPOHAJNA  është pronë ekskluzive e REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. ose është duke u përdorur me leje. ÇDO KOPJIM, SHPËRNDARJE, TRANSMETIM, POSTIM, LIDHJE, LIDHJE E THELLE, APO MODIFIKIM I KËSAJ FAQEJE INTERNETI APO KËDO NGAMIKRO KUPOHAJNA PA LEJEN ME SHKRIM TE REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. ËSHTË E NDALUAR. Shkelja e kërkesës së mësipërme mund të rezultojëshkelje ndaj të drejtave të autorit, të markës tregtare apo të tjera të drejtatë pronësisë intelektuale për të cilat ju mund të jeni i ekspozuar ndajdënimeve civile dhe/ose penale. KUPOHAJNA dhe çdo KUPOHAJNA përmban materiale të cilat kanë lidhje tëdrejtpërdrejtë me të drejtën e autorit, markat tregtare si dhe informacione tëtjera duke përfshirë, por jo kufizuar në tekst, programe, fotografi, video, grafika, muzikë dhe tinguj të cilat, të gjitha janë të mbrojtura nga të drejtate autorit si një kolektiv pune bazuar në ligjet e shtetit Kosovë. REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. zotëron një autorizim në përzgjedhjen, koordinimin, marrëveshjen dherritjen e përmbajtjeve të tilla si dhe në përmbajtje origjinale të saj. Ju nuk mund të modifikoni, publikoni, transmetoni, merrni pjesë në transferimin apo shitjen, krijimin e veprave të rrjedhura ose që në ndonjë mënyrë shfrytëzojnë çdo përmbajtje, në tërësi ose pjesërisht. Ju mund të shkarkoni, printoni, dhe/ose të përdorni material të mbrojtur vetëm për përdorimin tuaj personal. Përveç kur shprehimisht thuhet ndryshe sipas ligjit për të drejtën e autorit, asnjë lloj forme shfrytëzimi, kopjimi, rishpërndarje, ritransmetimi, publikimi tregtar i materialeve, shkarkuar pa lejen e REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., biznesit, apo autorit, nuk është e lejuar. Nëse, rishpërndarja, kopjimi apo botimi i materialeve të mbrojtura është i lejuar atëherë ju do të pranoni në mënyrë të pavarur dhe/ose të bini dakort për të mos bërë asnjë ndryshim në fshirjen e një atribuimi për autorin, legjenda, markë tregtare ose të drejtat e autorit. Ju pranoni se ju nuk fitoni ndonjë të drejtë pronësie nga shkarkimi i materialittë mbrojtur. Ju nuk do të ngarkoni, postoni ose ndryshe të vini në dispozicion në KUPOHAJNA  çfarëdolloj materiali icili është i mbrojtur nga një markë tregtare, të drejtat e autorit apo tëdrejta të tjera pronësie pa lejen e pronarit të markës tregtare, drejtës së autorit apo të drejtës tjetër të pronarit. Ju do të jeni përgjegjës për çdo dëmqë rezulton nga çdo shkelje mbi të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat e pronësisë, etj. Duke dërguar materiale të çdo fushe publike të KUPOHAJNA, ju garantoni se pronari i materialit i ka dhënë shprehimisht REPUBLIC OF STARTUP .L.C. të drejtën, pa kushte të përhershme, të drejtë të parevokueshme, jo-ekskluzive dhe leje për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, publikuar, përkthyer dhe shpërndarë materiale të tilla (në tërësi ose pjesërisht) në mbarë botën dhe/ose për t’i përfshirë ato në vepra të tjera nëforma si media apo teknologjia, të njohuara ose të zhvilluara në tekstin emëtejmë, për afat të plotë, të çdo autori që mund të ekzistojë në një materialtë tillë. Ju gjithashtu i jepni leje çdo përdoruesi tjetër për të hyrë, për tëparë dyqanin apo riprodhimin e materialit për përdorim personal të përdoruesittë fundit. Ju gjithashtu i jepni REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. të drejtën për të redaktuar, kopjuar, publikuar dhe shpërndarë çdo material që ju vendosni në dispozicion në KUPOHAJNA . Ne rezervojmë gjithashtu të drejtën për të ndryshuar apo ndërprerëçdo lloj aspekti të shërbimeve të KUPOHAJNA, duke përfshirë, por jo limituar kërkesa për akses ose përdorim.

1 . Mohimi igarancisë: JU BINI SHPREHIMISHT DAKORT QË PËRDORIMI I KUPOHAJNA JE ËSHTË NËRISKUN TUAJ VETJAK. AS REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., AS FILIALET E SAJ DHE ASNJË NGA PUNONJËSITE SAJ, PËRKATËSISHT; AGJENTËT, SHITËSIT, OFRUES TË DHËNASH APO LICENSIMESH TËPALËS SË TRETË, APO ASNJË NGA OFICERËT E TYRE, DREJTORËT, PUNONJËSIT APOAGJENTË, NUK MUND TË GARANTOJNË QË PËRDORIMI I  KUPOHAJNA  DO TË JETË I PA-NDËRPRERË APO PA GABIME; POASHTU NUK OFROJNË GARANCI PËR: (I) REZULTATET QË MUND TË PËRFITOHEN NGAPËRDORIMI I KUPOHAJNA, (II) SAKTËSIA, QËNDRUESHMËRIA APO TË DHËNAT E ÇDO INFORMACIONI, SHËRBIME APO KUPONA TË OFRUAR NËPËRMJET KËSAJ  KUPOHAJNA JE.

1 . REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. nëdisa raste ju lejon ju dhe përdoruesit e tjerë të përdorin KUPOHAJNA për të shprehur opinionet dhe të komunikojnëpërmes forumeve, bordeve, buletineve, grupeve të diskutimit, dhomat e chat-itapo objekte të tjera të komunikimit që mund të ofrohen në/ose përmes KUPOHAJNA kohë pas kohe (kolektivisht"komuniteteve"). REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. do të ketë të drejtën, por jodetyrimin, për të monitoruar përmbajtjen brenda Komunitetit në çdo kohë, përçfarëdolloj arsye, përfshirë edhe për të përcaktuar pajtueshmërinë me këtëMarrëveshje dhe çdo rregull operativ të përcaktuar nga REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., si dhe përtë plotësuar çdo ligj të zbatueshëm, rregullore ose kërkesë të autorizuar tëqeverisë. Pa u kufizuar sa më sipër, REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. do të ketë të drejtën, por jodetyrimin, për të hequr çfarëdolloj materiali nga komunitetet që REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., sipas gjykimit të tij, mendon të jetë në kundërshtim me këtë Marrëveshje ose ndryshe i padëshirueshëm. Të gjitha mendimet, këshillat, vlerësimet, diskutimet, komentet, dhe/ose mesazhe të tjera apo Komente të çdo lloji të bëranga ju apo çdo përdorues tjetër i Komuniteteve, janë ato të autorit/rëvepërkatës ose distributorit/rëve dhe jo REPUBLIC OF STARTUP L.L.C..

1 .  KUPOHAJNA e të tjerëve: KUPOHAJNA përmbanlidhje drejt  faqeve të internetit tëmenaxhuara nga palë të tjera. Këto lidhje janë të ofruara vetëm si një lehtësipër ju dhe jo sepse ne i cilësojmë apo kemi një opinion në lidhje mepërmbajtjen në KUPOHAJNA. Neshprehimisht mohojmë përfaqësime lidhur me përmbajtjen ose saktësinë ematerialeve në faqe  interneti apopraktikat e privatësisë të ofruara prej tyre. Nëse ju vendosni të hyni në faqe  interneti të menaxhuara nga palë të treta, jue bëni këtë nën riskun tuaj.

1 . Ju kuptoni dhejeni dakord se të gjitha deklaratat janë publike dhe jo private. Çdo persontjetër (qofshin apo jo përdorues të shërbimeve të REPUBLIC OF STARTUP L.L.C.) mund të lexojnëdeklaratat tuaja pa dijeninë tuaj. Ju lutem mos përfshini ndonjë Informacion Personal në deklaratat tuaja. REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. nuk kontrollon apo miraton ndonjëdeklaratë të gjendur në çfarëdolloj pjese të Komuniteteve, dhe në veçanti hedhposhtë çdo përgjegjësi në lidhje me deklaratat dhe Komunitetet dhe gjithashtu veprimet që rrjedhin nga pjesëmarrja juaj në çdo hapësirë të komuniteteve dukepërfshirë çdo përmbajtje të papranueshme. Çfarëdo, nga, dhe të gjithadeklaratat që ju postoni në KUPOHAJNA nuk janë konfidenciale.

1 . Licensimi i tëdhënave: Nëpërmjet postimit të deklaratave apo informacioneve të tjera në osenëpërmjet komuniteteve, ju i jepni REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. një të drejtë pa kushte, tëpërhershme, të pakthyeshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, publikuar,ndryshuar, përkthyer, shpërndarë, performuar dhe duke shfaqur Deklaratat mëvete ose si pjesë e veprave të tjera në çfarëdolloj forme, media, apo teknologjie, të njohura nga tani e tutje të zhvilluara pa kufizime territoriale apo kohore. Deklarata apo informacioni i paraqitur më lart shtrihet përpërdorime, promovime, reklama, hulumtime të tregut apo qëllimesh të tjera tëligjshme, pa kufizim.

1 . Dëmshpërblimi/Çlirimi Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbleni dhe të mbani REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. tëpadëmtuar, degët e saj, filialet e saj përkatëse dhe drejtorët respektive,zyrtarët, punonjësit dhe agjentët nga, dhe kundër të gjitha pretendimet aposhpenzimet, duke përfshirë pagesat e avokatëve që rrjedhin nga ose në lidhje mendonjë produkt ose shërbim blerë nga ju në lidhje me KUPOHAJNA  apo ndonjë përdorim të KUPOHAJNA  në shkelje të këtyre Kushteve. Ju jeni vetëpërgjegjës për ndërveprime me tregtarët dhe përdoruesit e tjerë të KUPOHAJNA. Në masën e lejuar sipas ligjeve nëfuqi, ju këtu e çlironi REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. nga çdo dhe të gjitha pretendimet osedetyrimet në lidhje me çdo produkt apo shërbim të ofruar nga tregtarët, çdoveprim ose mosveprim nga tregtarët, duke përfshirë edhe dështimin e tregtaritpër t’u përputhur me ligjin në fuqi dhe/ose dështimi për t'ju përmbajturkushteve të REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., si dhe çdo sjellje apo fjalim, qoftë online apooffline, të çdo përdoruesi tjetër.

1 . Ndërprerja: REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. mund t’i përmbyllë Kushtet e Përdorimit në çdo kohë. Pa kufizuar sa mësipër, REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. do të ketë të drejtë që menjëherë të ndërpresë apopezullojë ndonjë nga fjalëkalimet tuaja apo llogari në rast se REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. konsideron, sipas gjykimit të saj, se njëra nga sjelljet tuaja është epapranueshme, ose në rast se ju shkelni këtë marrëveshje. Pavarësisht nga sa mëlart cituar, Kushtet e Përdorimit do të kenë efekt prapaveprues edhe pse kjoMarrëveshje do të ketë përfunduar.

1 . Zgjedhja e ligjit Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushtet Perdorimi, dhe/oseçdo përdorim i KUPOHAJNA nga ana juaj, apo i përdorimit të shërbimevetë REPUBLIC OF STARTUP L.L.C., do të respektohen ligjet në fuqi në territorin e shtetit të Kosoves.

18. Dhënia e informacioneveshpjeguese shtesë: Asnjë dokument i heqjes dorë nga ju apo REPUBLIC OF STARTUP L.L.C. tëndonjë shkelje ose dështimi për të ushtruar çdo të drejtë të lejuar sipas kësajMarrëveshjeje, konsiderohet si largim nga çdo përgjegjësi për shkeljet e kryeraapo që mund të kryhen në të ardhmen. Nëse një seksion i përdorur këtu cilësoheti pavlefshëm nga një gjykatë kompetente apo institucion me juridiksioninpërkatës, pavlefshmëria e saj nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e pjesës sëmbetur të kësaj Marrëveshjeje. Pjesët e tjera të Marrëveshjes tonë do tëvazhdojnë të jenë në fuqi dhe me efekt të plotë juridik.

A jeni pronar i ndonje restauranti?

Bashkohuni me ne dhe arrini klientë të ri!

Zgjat vetëm 1 minutë